Slika usluga

Cenar za bolesti štitnjače

Radiološke pretrage štitnjače

CT i MR

CT (kompjutorizirana tomografija) i MR (magnetska rezonancija) su pretrage koje se koriste: kod velikih tumora radi ocjene proširenosti tumora na okolne organe, kod velikih retrosternalnih struma za dobivanje boljeg uvida u opseg suženja i pomaka grkljana, dušnika i jednjaka; te kod zloćudnih tumora daju odgovor o nazočnosti metastaza u limfnim čvorovima medijastinuma